Peribadi: Peraturan Loteri Toluna

my

PERATURAN PERMAINAN

Artikel I: Organisasi

Toluna SAS, dengan modal 2 600 000 Euro, terletak di 5 avenue du château 94300 Vincennes, dan didaftarkan di bawah n ° 432033181 dengan Daftar Perdagangan dan Syarikat, menganjurkan persaingan bebas tanpa pembelian yang diperlukan yang disebut “Loteri Juatawan Toluna” yang akan berlaku setiap hari dari 6 Febuari 2019 hingga 14 Febuari 2019.

Pertandingan ini terbuka kepada semua ahli Toluna berusia lebih 18 tahun dan bermastautin di salah satu negara berikut: Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Colombia, Republik Czech, Denmark, Finland, Perancis, Jerman, Greece, Hong Kong , Hungary, India, India, Indonesia, Ireland, Itali, Jepun, Malaysia, Mexico, Belanda, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Afrika Selatan, Korea Selatan, Sepanyol, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand , Filipina, Turki, United Kingdom dan Amerika Syarikat dengan pengecualian pekerja dan wakil syarikat penganjur, kliennya, subkontraktor dan rakan kongsi, ahli keluarga mereka dan ibu bapa atau saudara mereka yang langsung atau tidak langsung.

Artikel II: Penyertaan

Untuk menyertai, ahli memerlukan sekurang-kurangnya 1 Tiket pada hari cabutan:

Ahli menerima 1 tiket percuma selepas melanggan laman web Toluna
Ahli akan menerima tiket bonus untuk melengkapkan tinjauan
Ahli boleh menukar 1000 mata untuk tiket Hadiah Hadiah (tidak ada had jumlah tiket yang diperoleh)
Tiket hanya sah semasa bulan cabutan
Contoh: semua tiket yang dimenangi pada bulan Jun 2018, hanya sah untuk cabutan harian pada bulan Jun 2018
Penyertaan dalam pertandingan ini adalah percuma dan tidak terhad kepada satu catatan setiap isi rumah.

Untuk dimasukkan, peserta mesti mempunyai imej profil dan mesti menjadi ahli “aktif”:

Ahli mestilah menjawab sekurang-kurangnya 1 kaji selidik dalam tempoh 30 hari sebelum seri
Ahli mestilah mencipta kandungan, yang termasuk (tetapi tidak terhad kepada) topik pengeposan, pemilihan atau mengulas dalam benang perbincangan dalam bulan cabutan.

Artikel III: Pencalonan dan peruntukan pemenang

Setiap hari, 1 pemenang akan ditarik di kalangan negara peserta.

Setiap pemenang akan menerima 2,000,000 mata Toluna secara langsung di akaun Tolunanya.

Artikel IV: Pendaftaran Hakcipta

Peraturan ini diperkenalkan oleh Maître RICHARD, Didier, 164 saluran Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE, Perancis.

Kaedah-kaedah itu boleh diubah pada bila-bila masa di bawah takrif pindaan oleh penganjur, berkenaan dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

Pindaan itu akan diperkenalkan oleh Maître RICHARD, Didier, 164 saluran Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE, Perancis.

Peraturan akan dihantar secara percuma kepada sesiapa yang memberi permintaan kepada Toluna SAS, 5 avenue du château 94300 Vincennes. Setem yang diperlukan untuk permintaan itu akan dibayar balik atas permintaan berdasarkan kadar ‘huruf’ yang berkuatkuasa.

Artikel V: Bayaran Balik Bayaran

Mana-mana peserta dalam pertandingan ini boleh mendapatkan atas permintaan bayaran yang bersamaan dengan caj sambungan, berdasarkan lima minit yang berkaitan dengan kadar yang dikurangkan. Permintaan penggantian harus dihantar melalui pos ke Toluna SAS, bersama dengan butiran akaun bank peserta, bukti alamat dan ekstrak tagihan dari pembekal yang menunjukkan tanggal dan waktu sambungan, tidak lebih dari 30 hari setelah tanggal penutupan dari pertandingan tersebut, surat itu ditandai dengan tanda tarikh akhir. Kos yang ditanggung oleh peserta untuk setem yang diperlukan untuk permintaan ini akan dibayar balik atas permintaan berdasarkan kadar ‘huruf’ yang berkuatkuasa. Hanya satu permintaan penggantian bagi setiap peserta yang melanggan permainan dan setiap sampul surat (sama nama dan alamat yang sama) akan dipertimbangkan.

Bagaimanapun, jika peserta menggunakan tawaran internet tanpa had, tiada bayaran balik akan dibuat kerana peserta tidak menanggung sebarang caj tambahan dengan mengambil bahagian dalam pertandingan.

Artikel VI: Sambungan dan penggunaan

Penyertaan melibatkan pengetahuan dan penerimaan ciri-ciri dan keterbatasan Internet, kekurangan perlindungan data tertentu terhadap kemungkinan penyalahgunaan dan cetak rompak atau risiko pencemaran oleh virus yang beredar di rangkaian. Toluna SAS tidak bertanggungjawab terhadap sebarang penyalahgunaan atau gangguan yang disebabkan oleh penggunaan komputer, akses Internet, talian telefon atau sebarang sambungan teknikal lain, dan untuk menghantar sebarang kemas kini ke alamat yang salah atau tidak lengkap.

Artikel VII: Litigasi dan Tanggungjawab

Penyertaan dalam pertandingan ini membabitkan penerimaan tanpa syarat peraturan-peraturan secara keseluruhannya. Sebarang maklumat salah nyata atau mengelirukan, atau sebarang penipuan akan mengakibatkan kehilangan kelayakan. Toluna SAS akan menyelesaikan sebarang litigasi berkaitan dengan permainan dan peraturannya. Ia tidak akan bertindak balas kepada sebarang permintaan berkenaan tafsiran atau penggunaan peraturan, mekanisme dan modaliti permainan dan senarai pemenang, sama ada tertulis atau melalui telefon. Toluna SAS berhak untuk apa-apa sebab untuk melanjutkan atau membatalkan permainan ini.

Artikel VIII: Pembentangan hadiah

Toluna SAS tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk apa-apa kerosakan, kehilangan atau kecurian yang mungkin berlaku semasa penghantaran barangan.

Artikel IX: Perjanjian tentang Keterangan

Kecuali dalam kes-kes kesilapan yang jelas, dipersetujui bahawa maklumat yang dihasilkan dari proses permainan Toluna SAS boleh digunakan sebagai bukti dalam mana-mana litigasi yang berkaitan dengan koneksi dan pemprosesan data elektronik (EDP) mengenai maklumat yang berkaitan dengan permainan.

Artikel X: Bidang kuasa

Peserta secara tidak sengaja menerima bahawa perbuatan semata-mata menyertai permainan ini mengemukakannya kepada undang-undang Perancis, termasuk sebarang litigasi yang mungkin timbul disebabkan oleh tujuan peraduan ini atau yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengannya, tanpa menjejaskan sebarang konflik undang-undang yang mungkin wujud.
Sebarang pertikaian antara pihak-pihak terletak secara eksklusif dengan bidang kuasa Grande Instance de Paris Tribunal.

Artikel XI: Perlindungan Data

Di bawah Akta Perlindungan Data 6 Januari 1978, seni. L.27, peserta mempunyai hak untuk mengakses dan membetulkan data mereka. Tiada maklumat yang boleh dikenalpasti secara peribadi akan diberikan kepada pihak ketiga atas apa jua sebab.

Perkara XII: Hak harta benda sastera dan seni

Selaras dengan undang-undang yang mengawal hak-hak harta kesusasteraan dan seni, penghasilan semula dan perwakilan semua atau sebahagian unsur-unsur permainan ini adalah dilarang sama sekali.
Semua cap dagangan adalah cap dagang berdaftar.

Advertisements

Private: Toluna Lottery Rules

in

GAME RULES

Article I: Organisation

Toluna SAS, with a capital of 2 600 000 Euros, situated at 5 avenue du château 94300 Vincennes, and registered under n°432033181 with the Trade and Companies Register, is organising a free competition with no purchase necessary called “Toluna Millionaire Sweepstakes”, which will take place every day from 6th of February 2019 to 14th of February 2019.

The competition is open to all members of Toluna over 18 years of age and resident in one of the following countries: Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Colombia, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Indonesia, Ireland, Italy, Japan, Malaysia, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Russia, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, The Philippines, Turkey, United Kingdom and United States with the exception of employees and representatives of the organiser company, its client, its subcontractors and its partners, members of their family and their direct or indirect parents or relatives.

Article II: Participation

In order to participate, members need at least 1 Ticket on the day of the draw:

  • The member receives 1 free ticket after subscribing on the Toluna website
  • The member will receive bonus tickets for completing surveys
  • The member can exchange 1000 points for a Prize Draw ticket (there is no limit to the number of tickets obtained)
  • Tickets are only valid during the month of the draw
    • E.g.: all tickets won in June 2018, are only valid for the daily draws in June 2018

Participation in the contest is free of charge and is not limited to one entry per household.

To be admitted, participants must have a profile image and must be “active” members:

  • The member must have answered at least 1 survey in the 30 days preceding the draw
  • The member must have created content, which includes (but is not limited to) posting topics, polls or commenting in a discussion thread within the month of the draw.

Article III: Nomination and allocation of winners

Every day, 1 winner will be drawn among the participating countries.

Each winner will receive 2,000,000 Toluna points directly on his Toluna account.
Article IV : Registration of Copyright

The rules were introduced by Maître RICHARD, Didier, 164 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE, France.

The rules may be altered at any time under the guise of an amendment by the organiser, in respect of the conditions set out.

The amendment will be introduced by Maître RICHARD, Didier, 164 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE, France. 

The rules will be sent free of charge to any person who addresses a request to Toluna SAS, 5 avenue du château 94300 Vincennes. The stamp required for the request will be reimbursed on request based on the standard ‘letter’ rate in force.

Article V: Reimbursement of Charges

Any participant in the competition can obtain on request a reimbursement equivalent to the connection charges, based on five minutes connected at a reduced rate. The reimbursement request should be sent via post to Toluna SAS, along with the participant’s bank account details, proof of address and an extract of a bill from the supplier indicating the date and time of the connection, no more than 30 days after the closing date of the competition, the letter being postmarked by the deadline. The costs incurred by the participant for the stamp necessary for this request will be reimbursed on request based on the standard ‘letter’ rate in force. Only one reimbursement request per participant subscribed to the game and per envelope (same name and same address) will be considered.

However, where the participant is making use of an unlimited internet offer, no reimbursement will be made as the participant has not incurred any extra charges by taking part in the competition.

Article VI: Connection and usage

Participation implicates knowledge and acceptance of the features and limitations of the Internet, the lack of protection of certain data against possible misappropriation and piracy or risk of contamination by viruses circulating on the network. Toluna SAS accepts no responsibility for any misuse or disruption resulting from the use of the computer, Internet access, telephone line or any other technical connection, and for sending any updates to an incorrect or incomplete address.

Article VII: Litigation and Responsibilities

Participation in this competition implicates the unconditional acceptance of the regulations in their entirety. Any misrepresentation or misleading information, or any fraud will result in disqualification. Toluna SAS will settle any litigation related to the game and its rules. It will not respond to any request concerning the interpretation or application of these rules, mechanisms and modalities of the game and the list of winners, either written or by telephone. Toluna SAS reserves the right for any reason whatsoever to extend or cancel this game.

Article VIII: Presentation of prizes

Toluna SAS cannot be held responsible for any damage, loss or theft that may occur during the delivery of consignments.

Article IX: Agreement as to Evidence

Except in cases of obvious errors, it is agreed that the information resulting from Toluna SAS’ game process can be used as evidence in any litigation pertaining to the connection and electronic data processing (EDP) of said information related to the game.

Article X: Jurisdiction

Participants unreservedly accept that the mere act of participating in this game submits them to French law, including any litigation that may arise due to the purpose of this contest or that is directly or indirectly related to it, without prejudice to any conflicts of laws that may exist.
Any dispute between the parties lies exclusively with the jurisdiction of the Grande Instance de Paris Tribunal.

Article XI: Data Protection

Under Data Protection Act 6 January 1978, art. L.27, participants have the right to access and correct their data. No personally identifiable information will be provided to third parties for any reason whatsoever. 

Article XII: Rights of literary and artistic property

In accordance with the laws governing the rights of literary and artistic property, reproduction and representation of all or part of the elements of this game is strictly prohibited.
All trademarks are registered trademarks.

Edisi Pertama Majalah Elektronik Toluna Malaysia 

msmy cover resize.

Kami amat gembira untuk mengumumkan bahawa majalah elektronik edisi pertama kami kini tersedia! Anda boleh tatal ke bahagian bawah halaman Toluna dan klik “Majalah” untuk melihatnya atau salin dan tampal pautan di bawah.

http://online.anyflip.com/jsvo/ksjh/

Kami harap anda suka Majalah baru kami!

Sila beritahu kami jika terdapat apa-apa kandungan yang anda ingin lihat dalam majalah Toluna. Kami mengalu-alukan maklum balas dan cadangan anda!

Jumpa lagi di Toluna!

First Edition of Toluna Malaysia’s e-Magazine 

cover page my mag jan 2019_resize

We are pleased to announce that our first edition of e-magazine is now available!

We hope you like the e-Magazine!

Do let us know if there is any content that you would love to see in the magazine. We welcome your feedback and suggestions! We would like to hear from you!

December’s Content Creators

DEC_CONTENT CREATOR.jpg

Hello Influencers,

We are pleased to announce our Content Creators of The Month! Toluna Team has chosen 1 Top Content Creator and 2 Runners-Up for the month of December!

Congratulations to all! Thanks for entertaining our community!

Top Content Creator:

Fahdah (10,000 points)

Runners-Up:

liniey (5,000 Points)

asyraf233 (5,000 Points)

Here’s what you could do to stand a chance to be selected as one of the Content Creators of The Month:

♣ Create good quality contents to entertain the community – Toluna Team will reward you with rank-up bonus of 100 to 1000 points!

♣ Spend some time interacting with other influencers to encourage them to comment on your topics. The more the merrier as the more comments you get, the more bonus points you will earn!

♣ If you’re among the top 3 influencers with the most rank-up bonuses during the month, you’ll make our list and monthly announcements. The most active influencer among the top 3 influencers will be chosen as The Top Content Creator and the remaining 2 will be chosen as the Runners-Up.

♣ Also, engage in Toluna Malaysia’s posts on our website and Facebook fan page!

Last but not least, need help in creating good quality content? Click here: https://myblog.toluna.com/2016/07/21/503/ for tips on how to create a good content and earn points.

Anyone can be selected as Content Creator of the Month, all you need to do is to follow the four simple steps above and you’ll be on your way to becoming the next Content Creator of The Month!

See you soon on Toluna!

Toluna Team Malaysia

Pencipta Kandungan Bulan Disember

DEC_PENCIPTA_KANDUNGAN.jpg

Hello Pengaruh Toluna!

Kami amat gembira untuk mengumumkan Pencipta Kandungan Bulanan! Pasukan Toluna telah memilih 1 Pencipta Kandungan Juara dan 2 Naib-Juara untuk bulan Disember! Tahniah! Terima kasih kerana menghiburkan komuniti Toluna!

Pencipta Kandungan Juara:

Fahdah (10,000 mata)

Naib-Juara:

liniey (5,000 Mata)

asyraf233 (5,000 Mata)

Ikutilah langkah – langkah berikut untuk peluang dipilih sebagai salah satu Pencipta Kandungan Bulanan,

♣ Cipta kandungan yang berkualiti untuk menghiburkan komuniti – Pasukan Toluna akan memberi bonus100 hingga 1000 mata kepada anda.

♣ Luangkan sedikit masa berinteraksi dengan pengaruh lain untuk menggalakkan mereka memberi komen mengenai topik anda. Lebih banyak komen yang anda dapat, lebih banyak mata bonus anda terima!

♣ Anda akan berpeluang Jika anda adalah di antara 3 pengaruh yang menerima bonus yang paling banyak sepanjang bulan, Pengaruh yang paling aktif di kalangan 3 ini akan dipilih sebagai Pencipta Kandungan Juara dan 2 lagi akan dipilih sebagai Naib-Juara.

♣ Komen atau ambil bahagian dalam posting Toluna Malaysia di laman web kami dan laman peminat Facebook!

Jika anda memerlukan bantuan untuk mencipta kandungan berkualiti, sila Klik di sini: https://myblog.toluna.com/2016/07/21/503/ untuk petua tentang cara membuat kandungan yang bekualiti supaya anda boleh mendapat mata bonus!

Sesiapa saja boleh dipilih sebagai Pembuat Kandungan Bulanan, anda hanya perlu mengikuti empat langkah mudah di atas!

Jumpa lagi di laman Toluna!

Pasukan Toluna Malaysia.

Pemenang Bertuah Peraduan Lampu Krismas!

Pemenang.jpg

Selamat Tengah Hari Pengaruh Toluna!

Kami amat gembira untuk mengumumkan pemenang bertuah Peraduan Lampu Krismas!

1) thilagatay
2) wayne888
3) ysiew
4) brianpl78
5) yenhui94
6) I’m_Elenia
7) Gfield
8) kittenheart76
9) MmySITI
10) PSRG

Setiap pemenang akan menerima 12,000 mata bonus! Mata akan dikreditkan ke akaun anda pada Isnin depan, 14 Januari 2019.

Terima kasih atas semua penyertaan anda & jangan lupa menyertai peraduan /permainan bulanan kami untuk peluang memenangi mata bonus!

 

#TolunaWins